INSPIRE

 • Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur.
 • Loob juriidilise raamistiku ruumiandmete infrastruktuuri rajamiseks ja opereerimiseks Euroopa Liidu tasemel, selleks, et töötada välja ja viia ellu Ühenduse poliitikaid erinevatel tasanditel ja pakkuda avalikku informatsiooni.
 • On mõeldud eelkõige strateegiate ja tegevuste jaoks, mis omavad otsest või kaudset mõju keskkonnale, aga on avatud ka teistele sektoritele.

EESMÄRK

 • Vähendada takistusi andmete vahetamisel avaliku võimu kandjate vahel, eriti keskkonna valdkonnas.
 • Teha rohkem ja kvaliteetsemat ruumiinfot kättesaadavaks nii Euroopa Liidu institutsioonidele kui ka avalikkusele.
PÕHIMÕTTED
 • Põhineb liikmesriikide ruumiandmete infrastruktuuridel, ühtne on Euroopa Liidu geoportaal.
 • Peab olema võimalik kombineerida andmeid erinevatest allikatest ning neid jagada erinevate kasutajate ja rakenduste vahel.
 • Ruumiandmete kättesaamise tingimused ei tohi põhjendamatult piirata nende laialdast kasutamist.
 • Olemasolevate ruumiandmete leidmine, nende sobivuse hindamine konkreetseks ülesandeks ja kasutustingimuste teadasaamine peab olema lihtne.
 • Hõlmab ruumiandmeid, mille valdaja on avaliku võimu kandja või mida hallatakse tema nimel.
 • Hõlmab direktiivi lisades I - III loetletud andmekihte.
 • Ruumiandmekogud, ruumiandmeteenused jms peavad vastama rahvusvahelistele standarditele.
 • Teenused peavad olema kättesaadavad EL institutsioonidele, avalikule sektorile kõigil tasanditel ja ka avalikkusele.
 • Ruumiandmekogud ja -teenused peavad olema ristkasutatavad.
 • Kohustab looma metaandmeid.