Maa-amet

Maa-amet

Kontaktandmed

Aadress: Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
Telefon: 665 0600
E-post: inspire@maaamet.ee
Veeb: http://geoportaal.maaamet.ee/

Metaandmed

INSPIRE: Haldusüksused, Katastriüksused, Kohanimed, Aadressid, Kõrgused, Geoloogia, Maakate, Ortokujutised, Ehitised, Maavarad, Maakasutus, Pinnas
 

Geoandmete ülevaade

Geoandmed: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Teenused/Avalik-WMS-teenus-p65.html
Kirjeldus: Maa-amet on valitsusasutus, mille tegevusvaldkondadeks on:

maakatastri pidamine ja katastrimõõdistamiste korraldamine;
maareformi teostamise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine;
ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine;
geoinformaatika-alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
ruumiandmete infrastruktuuri arendamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
üldist tähtsust omavate ja muude topograafiliste nähtuste andmete hõive teostamine, sellealase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
kartograafia ja fotogramm-meetria alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
geodeesia-alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
geodeetilise süsteemi haldamine;
aadressiandmete süsteemi haldamine;
geoloogia-alase tegevuse korraldamine;
maa hindamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
maa hindamise ja maakorraldustööde tegevuslubade andmine;
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine, käsutamine ja valdamine selleks antud volituste piires, riigi maareservi moodustamine;
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade arvestuse pidamine.

Tagasi nimekirja