Teabehaldajad

Allpool on toodud ettevõtted, kes haldavad andmekogusid ja pakuvad andmeteenuseid. Kontaktandmete ja põhitegevuste kirjelduse lisamiseks Eesti geoportaali ning väliste andmekogude linkide avalikustamiseks palume saata e-kiri aadressile inspire@maaamet.ee

 • Maa-amet

  Maa-amet on valitsusasutus, mille tegevusvaldkondadeks on:

  maakatastri pidamine ja katastrimõõdistamiste korraldamine;
  maareformi teostamise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine;
  ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine;
  geoinformaatika-alase tegevuse suunamine,...

 • Maanteeamet

  Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeamet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalvet ning kohaldab...

 • Statistikaamet

  Statistikaamet (lühend SA) on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda ametiasutustele, äri- ja teadusringkondadele, rahvusvahelistele organisatsioonidele ning üksikisikutele usaldusväärset ja objektiivset infoteenust Eesti keskkonna, rahvastiku,...

 • Veeteede Amet

  Veeteede Amet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ohutu ja turvalise laevaliikluse tagamiseks Eesti Vabariigi territoriaal- ja sisemerel ning laevatatavatel siseveekogudel.

 • Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis loodi 2000. aasta suvel. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa Kalandusfondi toetuste...

 • Keskkonnaagentuur

  Keskkonnaagentuur on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus, mis loodi 1. juunil 2013. aastal Keskkonnateabe Keskuse (KTK) ning Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) ümberkorraldamisel.

  KAUR-i tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna...

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Ameti peamised ülesanded on:
  1) linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine;
  2) üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise korraldamine;
  3) miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine, säilitamise ja kaitse ning järelevalve...