Teabehaldaja

Teabehaldajad on teabevaldajad avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, ja kolmandad isikud, kes pakuvad Ruumiandmete seaduses §-s 12 lõige 1 nimetatud teenuseid. Teabehaldajaks saamiseks tuleb täita etteantud registreerumisvorm.

Teabehaldaja sisestatud andmed on geoportaalis avalikult kättesaadavad, neid saab vaadata ja otsida, võimalusel ka alla laadida.

Andmete sisestamisel on teabehaldajal kohustus:

1) määrata vastutav isik, kes on kontaktisikuks vastutava töötlejaga suhtlemisel ja kes vastutab teenuste ning andmete edastamise ja kontrollimise eest;

2) täita vastutava töötleja kehtestatud geoportaali kasutustingimusi ja nõudeid;

3) koostada enda peetavate ruumiandmete ja osutatavate teenuste kirjeldamiseks metaandmeid;

4) teha Eesti geoportaali põhimääruse §-s 7 nimetatud teenused avalikkusele kättesaadavaks geoportaali kaudu ning tagada nende ajakohasus ja toimivus;

5) tagada ruumiandmeteenuste vastavus ruumiandmete seadusele, seda eelkõige seaduses loetletud metaandmete, koostalitlusvõime ja võrguteenuste kohta kehtestatud nõuete osas;

6) sulgeda teenus, mis ei ole enam ajakohane või esinevad muud asjaolud, mille tõttu teenuse osutamine ei ole enam põhjendatud;

7) teavitada vastutavat töötlejat oma teenuse pakkumisel tekkinud planeeritavatest ja esinenud katkestustest ning muudatustest.