Registreeru

Geoportaali kasutaja on iga isik, kes on huvitatud geoportaalis pakutavatest teenustest ja ruumiandmetega seotud teabest ning kasutab neid vastavalt oma vajadustele geoportaalis lubatud õiguste kohaselt. 

Autenditud kasutaja õigusi on võimalik taotleda ainult teabehaldajatel. Taotlemiseks tuleb eelnevalt registreeruda ja nõustuda etteantud kasutustingimustega.

Autenditud teabehaldajad on teabevaldajad avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, ja need kolmandad isikud, kes pakuvad Geoportaali põhimääruse §-s 7 nimetatud teenuseid, st INSPIRE direktiivis loetletud või ruumiandmete seaduses kehtestatud nõuete täitmiseks, eelkõige metaandmete, koostalitlusvõime ning võrguteenuste osas.

Eesti geoportaali registreerumiseks tuleb vajutada lehekülje üleval parempoolses nurgas asuvat nuppu “Registreeru” ja täita avanevas vormis nõutud andmed ning nõustuda kasutustingimustega.

Teabehaldajana tuleb teha märge “Soovin saada teabehaldajaks”, seejärel sisestada tekstikasti põhjendus ja nõustuda kasutustingimustega.

Pärast registreerumist avanevate võimaluste kohta leiab vasakpoolses menüüst täiendavat infot.