Eesti geoportaali kasutustingimused teabehaldajale.

 1.      Üldtingimused

1.1.   Registreerudes Eesti geoportaali kasutajaks nõustub teabehaldaja täitma käesolevaid kasutustingimusi ja ruumiandmete seaduse § 16 lõike 3 alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse määruses „Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord“ sätestatut.

1.2.   Teabehaldajat ei registreerita Eesti geoportaali kasutajaks, kui teabehaldaja ei nõustu  kasutustingimustega.

1.3.   Eesti geoportaali kaudu võib teha kättesaadavaks ka direktiivis nimetamata ruumiandmekogumikega seotud ruumiandmeid, võrguteenuseid ja metaandmeid.

1.4.   Maa-ametil on õigus teha käesolevates kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi.

 

2.      Õigused ja kohustused

2.1.   Eesti geoportaali kaudu peab teabehaldaja tegema kättesaadavaks või vahendama INSPIRE direktiivis määratletud ruumiandmeid ja võrguteenuseid ning nende metaandmeid.

2.2.   Teenuste käideldavuse ja andmete kvaliteedi, sealhulgas ajakohasuse, tervikluse ja täpsuse eest vastutab teenust osutav ja andmeid kättesaadavaks teinud teabehaldaja.

2.3.   Teabehaldaja ei tohi pakkuda teenuseid ja teha kättesaadavaks andmeid, mis võivad tekitada isikutele materiaalset või mittemateriaalset kahju, või mis rikuvad kolmandate isikute õigust privaatsusele või isikuandmete kaitset.

2.4.   Teabehaldajal, kes ei ole teabevaldaja avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, on õigus kustutada enda teenus või eemaldada andmed Eesti geoportaalist, teavitades sellest Maa-ametit 30 päeva ette.

2.5.   Teabehaldaja, kes ei ole teabevaldaja avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, võib Maa-ametilt taotleda oma konto kustutamist Eesti geoportaalist.

2.6.   Maa-ametil on õigus kustutada teabehaldaja konto või tema poolt lisatud teenused ja andmed, kui ta ei täida geoportaali kasutustingimusi või õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

2.7.   Maa-ametil on õigus keelduda teabehaldaja taasregistreerimisest, kui ta on eelnevalt rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

2.8.   Maa-amet võib piirata teabehaldaja ligipääsu Eesti geoportaalile või selle osale, kui ligipääsu lubamine kahjustaks isikute huve või riigi turvalisust, sh eemaldada teave ja sulgeda vastav teenus. Maa-amet ei vastuta geoportaali töös esinevate võimalike häirete tõttu tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

 

3.      Turvalisus

3.1.   Registreerumisel edastatavad andmed on kättesaadavad vaid Maa-ametile. Registreerumisel annab teabehaldaja Maa-ametile õiguse töödelda oma isikuandmeid konto omaniku administreerimiseks ja tuvastamiseks.

 

4.      Autoriõigus

4.1.   Maa-amet ei võta endale vastutust teabehaldajate poolt geoportaali kaudu avalikustatud teabe eest.

4.2.   Eesti geoportaali kaardirakendusest tehtavatel väljavõtetel peab olema viide Eesti geoportaalile.