ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu - maakate


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK_maakate
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-10-03
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) maakatte ruumiandmekogumi moodustavad ETAK reaalsusmudeli "Kõlvikud" grupi kõlvikud, mida ei kaardistata kattuvana, ning "Veekogud ja hüdrograafilised rajatised" grupi pinnana kujutatavad veekogud. ---> Maakatte tüübid jaotuvad: haritav maa - põld ja aianduslik maa; lagedad - klibune ala, liivane ala, rohumaa, muu lage; märgalad - madalsoo, raba, soovik, õõtsik; puittaimestik - mets ja põõsastik; seisuveekogud - järv, paisjärv, laugas, tehisjärv, tiik, biotiik ja muud seisuveekogud; vooluveekogud; meri; turbaväljad - mahajäetud turbaväljad ja turbaväljad; õued - eraõued, tootmisõued; teealad; muud kõlvikud - haljasala, jäätmaa. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu - maakate
Date:
Date: 2006-06-29
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/maakate/etak_kolvikud
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: lea.pauts@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Maakate
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: kõlvikud
Keyword: maakate
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GPKG
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/lc/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=lcv:LandCoverUnit
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/lc_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Eesti-topograafia-andmekogu/Laadi-ETAK-andmed-alla-p609.html
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Date:
Date: 2013-12-05
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - maakate" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile"
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD95D7271-1D41-47E8-92A0-D6BEE87413C0%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user