ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart


Metadata
File Identifier: stat_rahvastikutihedus
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Series
Responsible Party:
Organisation Name: Statistikaamet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: stat@stat.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruudustikupõhised rahvastiku andmed. Rahvaloenduse andmed on georeferentseeritud hoone täpsusega, mis võimaldab andmeid agregeerida erineva resolutsiooniga ruutvõrkude tasandile. Ruutudesse agregeerimisel võeti aluseks hoone tsentroid. Mitme ruudu piiresse jääva hoone andmed seoti selle ruuduga, kus asus hoone tsentroid. Kui rahvastiku andmeid ei olnud võimalik seostada hoonega (andmed seoti hoonega aadressi alusel ja mõnel juhul aadress ei olnud tuvastatav), lisati andmed küla või loendusjaoskonna keskele. Küla- või jaoskonnakeskusega on seotud ka loendatud kodutud. ---> Rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart katab kogu Eesti territooriumi sisaldades ainult asustatud ruute. Ruudustikupõhised andmed on aluseks pädevate otsuste langetamisel ühiskondlike planeeringute ja arengukavade, sh regionaalarengu kava koostamisel. Ruudustikupõhiseid andmeid kasutatakse teaduslikes uuringutes, erasektoris peamiselt parima asukoha valikul ning sihtgrupi määratlemisel.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti rahvastiku 1 km x 1 km ruutkaart
Date:
Date: 2013-02-08
Date Type: Publication Date
Date:
Date: 2013-02-08
Date Type: Revision Date
Date:
Date: 2013-02-08
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Statistikaamet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: stat@stat.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 1000
Topic Category: Cultural, Society and Demography
Keyword Collection:
Keyword: Population distribution — demography
Keyword: Elanikkonna jaotumine – demograafia
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: demography
Keyword: statistics
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: INSPIRE
Keyword: ruut
Keyword: rahvastiku paiknemine
Keyword: rahvastik
Keyword: statistika
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: Tingimusi ei rakendata
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitation
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Google KML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MapInfo TAB, MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: OGC GML
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://kaart.stat.ee
Function: Download
Quality
Scope: Series
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed on georeferentseeritud ja agregeeritud ruutvõrkude tasandile. Rahvastiku andmed on mõeldud kasutamiseks koos statistilise ruutvõrguga. Ruutvõrguga sidumiseks on ruudul unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B3CD29CF4-B7E0-4B3E-9C2A-8D8E5FD876C1%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user