Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri

Üldinfo

 

Metaandmete kaudu on võimalik saada ülevaade, milliseid ruumiandmeid Eestis kogutakse, kes neid haldab, mida need andmed sisaldavad, kas andmete kasutamisel on piiranguid, milliste teenuste kaudu on need andmed kättesaadavad jne.

Eesti geoportaali metaandmete andmebaas koondab eelkõige INSPIRE direktiivi lisades loetletud ruumiandmevaldkondadega seotud andmekogumite ja teenuste metaandmeid. Kõigil registreerunud teabehaldajatel on võimalik oma ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmed sisestada geoportaali metaandmete andmebaasi. Kinnitatud metaandmed on otsinguga leitavad ja XML kujul allalaaditavad.

Metaandmeid on võimalik otsida märksõna abil (Otsi) või teema kaudu (Sirvi), samuti kaardi alusel või kasutades aadressiotsingut. Metaandmete faili saab üles laadida XML kujul, samuti on võimalik neid kirjeldada kohalikus redaktoris. Võimalik on kontrollida faili sisu vastavust INSPIRE direktiivi nõuetele (Valideeri).

Andmebaasi struktuur vastab INSPIRE direktiivis ettenähtud rahvusvahelistele standarditele ISO 19115:2003 standard "Geographic information - Metadata" (nõuded metaandmetele) ja ISO/TS 19139:2007 "Geographic information - Metadata - XML schema implementation" (metaandmete XML-vorming).

Sa saad lihtsasti...
Leida andmeid

 

Otsida andmeid
Andmeid allalaadida
Võimalusi on veelgi...
Olla kasutaja

 

Registreerida konto
Salvestada otsinguid
Jagada andmeid

 

Luua metaandmeid
Laadida üles metaandmeid
Avaldada metaandmeid


Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user