Registreeru

Geoportaali kasutaja on iga isik, kes on huvitatud geoportaalis pakutavatest teenustest ja ruumiandmetega seotud teabest ning kasutab neid vastavalt oma vajadustele geoportaalis lubatud õiguste kohaselt. Samas võib geoportaali kasutaja taotleda ka autenditud kasutaja õigusi, selleks eelnevalt registreerudes ja nõustudes etteantud kasutustingimustega.

     Kasutajaid jagatakse geoportaalis kolmeks:
     - tavakasutaja;
     - autenditud tavakasutaja;
     - teabehaldaja

Tavakasutaja saab otsida, vaadata ja alla laadida ruumiandmeid, mida geoportaal selleks võimaldab.

Autenditud ehk registreerunud kasutaja saab geoportaali lisada omi andmekihte neid kaardil digiteerides või olemasolevaid ruumiandmeid üles laadides ja neid kihte teistele jagada. Täpsemini lisanduvatest võimalustest on kirjas alamlehel "Autenditud kasutaja"

Autenditud teabehaldajad on teabevaldajad avaliku teabe seaduse § 5 tähenduses, ja need kolmandad isikud, kes pakuvad Geoportaali põhimääruse §-s 7 nimetatud teenuseid, st INSPIRE direktiivis loetletud või ruumiandmete seaduses kehtestatud nõuete täitmiseks, eelkõige metaandmete, koostalitlusvõime ning võrguteenuste osas.

Eesti geoportaali registreerumiseks tuleb vajutada lehekülje üleval parempoolses nurgas asuvat nuppu “Registreeru” ja täita avanevas vormis nõutud andmed ning nõustuda kasutustingimustega.

Teabehaldajana tuleb teha märge “Soovin saada teabehaldajaks”, seejärel sisestada tekstikasti põhjendus ja nõustuda kasutustingimustega.

Registreeruda saab ka ID kaarti või Mobiil ID-d kasutades.

Pärast registreerumist avanevate võimaluste kohta leiab vasakpoolses menüüst täiendavat infot.