Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_ETAK
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse üldist tähtsust omavate topograafiliste nähtuste andmed ning andmed, mis kirjeldavad nende nähtuste sisu, suhteid ja konteksti. ETAK nähtuste grupid on: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud. ETAK andmete alusel koostatakse topograafilisi kaarte. ETAK katab kogu Eesti territooriumi. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-06-29
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: lea.pauts@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Struktuur
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ehitised
Võtmesõna: Hüdrograafia
Võtmesõna: Maakate
Võtmesõna: Transpordivõrgud
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: kivid
Võtmesõna: nõlvad
Võtmesõna: pinnavormid
Võtmesõna: meri
Võtmesõna: seisuveekogud
Võtmesõna: vooluveekogud
Võtmesõna: kallas
Võtmesõna: hüdrograafilised rajatised
Võtmesõna: truubid
Võtmesõna: inimasustus
Võtmesõna: õued
Võtmesõna: haritav maa
Võtmesõna: lagedad
Võtmesõna: puistud
Võtmesõna: metsad
Võtmesõna: märgalad
Võtmesõna: turbaväljad
Võtmesõna: hooned
Võtmesõna: rajatised
Võtmesõna: maa-alused hooned
Võtmesõna: piirded
Võtmesõna: teed
Võtmesõna: rööbasteed
Võtmesõna: sihid
Võtmesõna: elektriliinid
Võtmesõna: tehnopaigaldised
Võtmesõna: torujuhtmed
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Mapinfo TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GPKG
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-ruumiandmed-p607.html
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/etak_andmemudel_20170330.pdf
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: ETAK andmemudel
Kuupäev:
Kuupäev: 2017-03-31
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Eesti topograafia andmekogu andmete esialgne seis moodustati 2006. aastal "Eesti phikaart 1:10000" Bentley MicroStation dgn formaadis digitaalandmetest. "Eesti põhikaardi" digitaalandmeid hallati kaardilehtede kaupa. ETAK uuendamine toimub vastavalt "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile" (https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf)
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD68B0C91-9D91-4C18-8B7E-2D14354C77E5%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user