ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu


Metadata
File Identifier: maaamet_ETAK
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse üldist tähtsust omavate topograafiliste nähtuste andmed ning andmed, mis kirjeldavad nende nähtuste sisu, suhteid ja konteksti. ETAK nähtuste grupid on: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud. ETAK andmete alusel koostatakse topograafilisi kaarte. ETAK katab kogu Eesti territooriumi. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu
Date:
Date: 2006-06-29
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: lea.pauts@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Facilities and Structures
Keyword Collection:
Keyword: Ehitised
Keyword: Hüdrograafia
Keyword: Maakate
Keyword: Transpordivõrgud
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: kivid
Keyword: nõlvad
Keyword: pinnavormid
Keyword: meri
Keyword: seisuveekogud
Keyword: vooluveekogud
Keyword: kallas
Keyword: hüdrograafilised rajatised
Keyword: truubid
Keyword: inimasustus
Keyword: õued
Keyword: haritav maa
Keyword: lagedad
Keyword: puistud
Keyword: metsad
Keyword: märgalad
Keyword: turbaväljad
Keyword: hooned
Keyword: rajatised
Keyword: maa-alused hooned
Keyword: piirded
Keyword: teed
Keyword: rööbasteed
Keyword: sihid
Keyword: elektriliinid
Keyword: tehnopaigaldised
Keyword: torujuhtmed
Keyword: avaandmed
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Mapinfo TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GPKG
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-ruumiandmed-p607.html
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/etak_andmemudel_20170330.pdf
Specification:
Contact Info:
Title: ETAK andmemudel
Date:
Date: 2017-03-31
Date Type: Publication Date
Lineage: Eesti topograafia andmekogu andmete esialgne seis moodustati 2006. aastal "Eesti phikaart 1:10000" Bentley MicroStation dgn formaadis digitaalandmetest. "Eesti põhikaardi" digitaalandmeid hallati kaardilehtede kaupa. ETAK uuendamine toimub vastavalt "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile" (https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf)
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD68B0C91-9D91-4C18-8B7E-2D14354C77E5%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user