Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti kultuurimälestiste riiklik register


Metaandmed
Faili identifikaator: muinsuskaitseamet_muinas
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-03-21
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kultuurimälestiste riiklik register on andmekogu, mille pidamise eesmärk on registreerida kõik Eesti vabariigi kultuurimälestised ja nende kohta kogutavad andmed. Registrist on võimalik otsida etteantud tingimustele vastavaid kultuurimälestisi, näha nende ametlikke nimetusi, registri numbrit, aadressi jm. ---> Andmekogu alusdokumendiks on "Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus".
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti kultuurimälestiste riiklik register
Kuupäev:
Kuupäev: 1995-01-01
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 1994-10-14
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Muinsuskaitseamet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: info@muinas.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Keskkond
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kaitsealused kohad
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: ajaloomälestis
Võtmesõna: arhitektuur
Võtmesõna: arheoloogia
Võtmesõna: ajalugu
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: ajaloomälestised
Võtmesõna: kultuurimälestised
Võtmesõna: kultuur
Võtmesõna: arheoloogiamälestised
Võtmesõna: mälestised
Võtmesõna: mälestis
Võtmesõna: muinas
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://register.muinas.ee/
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ps/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ps_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU60&user_id=at
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Registri registreerimisobjektiks on kultuuriväärtusega asjad, mis on «Muinsuskaitseseaduse» alusel tunnistatud mälestiseks (kinnis- ja vallasmälestised).
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BBE4D1A0C-660C-4853-AB41-C35F041C9CF7%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user