ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti põhikaart 1:20000


Metadata
File Identifier: maaamet_eesti _pohikaart_20
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti põhikaart 1:20000 on topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Lisaks ETAK andmetele on kaardile täiendavalt lisatud riikliku geodeetilise võrgu punkte ja koodnumbreid, riigipiirimärke ja numbreid, maakonna- ja haldusüksuste piire, kaitsealade piire, kinnismälestisi ja muinsuskaitsealasid, tuletõrje veevõtukohti. Eesti põhikaart 1:20000 ei kata tervet Eesti territooriumi. Olemasolevate kaardilehtede kartogrammiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis, samuti Maa-ameti Ajalooliste kaartide kaardirakenduses. Eesti põhikaart 1:20000 on saadaval trükikaardina ning digitaalkujul GeoTIFF formaadis.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti põhikaart 1:20000
Date:
Date: 1994-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: carmen.jaeski@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Equivalent Scale: 1: 20000
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Ehitised
Keyword: Geograafilised nimed
Keyword: Hüdrograafia
Keyword: Kaitsealused kohad
Keyword: Maakate
Keyword: Transpordivõrgud
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: no limitations
Distribution
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Arhiivimaterjalide-kasutamine-ja-muuk/Paberkaardid-p80.html
Function: Order
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-pohikaart-120-000-p199.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Lineage: Eesti põhikaart 1:20000 toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Algselt oli kaardi aluseks Eesti põhikaart 1:10000 andmestik. Eesti põhikaardi 1:20000 trükikaarte on kirjastanud kolm kaardistusettevõtet: AS Eesti Kaardikeskus, AS E.O.Map ja Regio OÜ. Kaardilehtede kirjastamist on tellinud ka Piirivalveamet ja Eesti Kaitsevägi neid huvitavate lehtede osas.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BAF5B076B-F7E9-4BCA-99F0-49BEC2DDC7A1%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user