Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti põhikaart 1:20000


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_eesti _pohikaart_20
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti põhikaart 1:20000 on topograafiline kaart, mida toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Kaardile on kantud info kommunikatsioonide (teed, elektriliinid), asustuse, hüdrograafia, pinnamoe, toponüümide ja maakasutuse kohta. Lisaks ETAK andmetele on kaardile täiendavalt lisatud riikliku geodeetilise võrgu punkte ja koodnumbreid, riigipiirimärke ja numbreid, maakonna- ja haldusüksuste piire, kaitsealade piire, kinnismälestisi ja muinsuskaitsealasid, tuletõrje veevõtukohti. Eesti põhikaart 1:20000 ei kata tervet Eesti territooriumi. Olemasolevate kaardilehtede kartogrammiga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis, samuti Maa-ameti Ajalooliste kaartide kaardirakenduses. Eesti põhikaart 1:20000 on saadaval trükikaardina ning digitaalkujul GeoTIFF formaadis.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti põhikaart 1:20000
Kuupäev:
Kuupäev: 1994-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Autor
Kontaktandmed:
E-posti aadress: carmen.jaeski@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Samaväärne mõõtkava: 1: 20000
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ehitised
Võtmesõna: Geograafilised nimed
Võtmesõna: Hüdrograafia
Võtmesõna: Kaitsealused kohad
Võtmesõna: Maakate
Võtmesõna: Transpordivõrgud
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Arhiivimaterjalide-kasutamine-ja-muuk/Paberkaardid-p80.html
Tegevus (funktsioon): Tellimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-pohikaart-120-000-p199.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud:
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Eesti põhikaart 1:20000 toodetakse Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest. Algselt oli kaardi aluseks Eesti põhikaart 1:10000 andmestik. Eesti põhikaardi 1:20000 trükikaarte on kirjastanud kolm kaardistusettevõtet: AS Eesti Kaardikeskus, AS E.O.Map ja Regio OÜ. Kaardilehtede kirjastamist on tellinud ka Piirivalveamet ja Eesti Kaitsevägi neid huvitavate lehtede osas.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BAF5B076B-F7E9-4BCA-99F0-49BEC2DDC7A1%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user