ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu tiheasustusalade ortofotod


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-ortofotod_tiheasustus
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Tiheasustusalade ortofotosid piksli suurusega 10, 12.5 ja 16 cm (GSD 10, 12.5 ja 16) on Eestis toodetud alates 2006. aastast. Esialgu lennati üks asula aastas, alates 2012. aastast on lennatud suur osa Eesti linnadest, alevitest ja alevikest. Täpsem ülevaade lennatud tiheasustusaladest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html. ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu tiheasustusalade ortofotod
Date:
Date: 2006-08-09
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: avaandmed@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: mait.metsur@maaamet.ee
Topic Category: Imagery and Base Maps
Keyword Collection:
Keyword: Ortokujutised
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: avaandmed
Keyword: aerofoto
Keyword: ortofoto
Keyword: RGB
Keyword: valevärvi ortofoto
Keyword: CIR
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: RGB ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: RGB GeoTIFF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR ECW
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: CIR GeoTIFF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: false
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Aerofotod on tehtud aerokaameratega Leica ADS100-SH100, Leica ADS40-SH52 või ADS40, vanemad fotod kaameraga Vexcel UltraCam D. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html ja https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B95935300-277A-4074-94BC-3BC5AF1E7989%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user