Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu tiheasustusalade ortofotod


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-ortofotod_tiheasustus
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Tiheasustusalade ortofotosid piksli suurusega 10, 12.5 ja 16 cm (GSD 10, 12.5 ja 16) on Eestis toodetud alates 2006. aastast. Esialgu lennati üks asula aastas, alates 2012. aastast on lennatud suur osa Eesti linnadest, alevitest ja alevikest. Täpsem ülevaade lennatud tiheasustusaladest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html. ---> Ortofotode tootmise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus", "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ning määrus "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused".
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu tiheasustusalade ortofotod
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-08-09
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Autor
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: avaandmed@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mait.metsur@maaamet.ee
Teema valdkond: Kujutised/põhikaardid/maakate
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ortokujutised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: aerofoto
Võtmesõna: ortofoto
Võtmesõna: RGB
Võtmesõna: valevärvi ortofoto
Võtmesõna: CIR
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: RGB GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR ECW
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: CIR GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=607#tab2
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod-p99.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Aerofotod on tehtud aerokaameratega Leica ADS100-SH100, Leica ADS40-SH52 või ADS40, vanemad fotod kaameraga Vexcel UltraCam D. Põhjalikum ülevaade ortofotode tootmisest on kättesaadav https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Tootmislugu-p189.html ja https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Ortofotod/Ortofotod-aastate-ja-objektide-kaupa-p27.html
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B95935300-277A-4074-94BC-3BC5AF1E7989%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user