Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model)


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_korgusmudel_DSM
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-04-05
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: LiDAR (Light Detection And Ranging) kõrguspunktidest toodetud võrgustik-tüüpi maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model). Maakatte kõrgusmudel näitab maapinnale lisaks taimkatte, hoonete ja muude inimtekkeliste objektide kõrgusi maapinnast. Mudel katab terve Eesti.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maakatte kõrgusmudel (DSM - Digital Surface Model)
Kuupäev:
Kuupäev: 2015-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/reljeef/maakatte_korgusmudel
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: erkko.grynthal@maaamet.ee
Esituse liik: Raster
Teema valdkond: Kõrgused
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kõrgused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: Elevation
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Võtmesõna: DEM
Võtmesõna: digital elevation model
Võtmesõna: DSM
Võtmesõna: digital surface model
Võtmesõna: kõrgusmudel
Võtmesõna: kõrgusandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: reljeef
Võtmesõna: reljeefimudel
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete allalaadimiseks tuleb sõlmida litsentsileping. Kõrgusmudeli kasutusõigus võib olla kas tasu eest või tasuta. Tasuta on andmed avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (nt riigiasutustele), kohalikele omavalitsustele ja nendele eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kellele on seadusega või täidesaatva riigivõimu asutuse poolt halduslepinguga pandud kaartide kasutamist eeldavate avalike ülesannete täitmise kohustus. Õppe- ja teadustööks on andmete kasutusõigus tasuta avalik-õigusliku juriidilise isiku staatusega ülikoolidele (näiteks Tartu Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Tallinna Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile, Eesti Kunstiakadeemiale ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale) ning hallatava riigiasutuse staatusega õppeasutustele. Eraõiguslikele juriidilistele isikutele (äriühingud, mittetulundusühingud jne) ning füüsilistele isikutele on andmed tasu eest. http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalsete-katastri-aluskaartide-tellimine-p23.html
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DEM GeoTIFF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Korgusandmed/Korgusmudelid-p508.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Maakatte kõrgusmudeli loomise aluseks olevad kõrguspunktid on kogutud aerolaserskaneerimise vahendusel. Mõõdistused on teostatud LiDAR (Light Detection And Ranging) seadmega ALS50-II. Väiksema lahutusega mudelid on loodud suurema (täpsema) lahutusega mudelite alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B89E0808B-C321-4A11-B5D7-6A8280824F52%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user