Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti kohanimeregister


Metaandmed
Faili identifikaator: siseministeerium_knr
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Kohanimeregister on riiklik register, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, selle töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistrisse kantakse: ametlikud kohanimed (põhinimi ja olemasolul rööpnimi); mitteametlikud kohanimed (mitteametlik esikohanimi, mitteametlikud muud nimed); andmed kohanimede alusdokumentide kohta; andmed nimeobjektide kohta (liik, identifitseeriv tunnus nimeobjekti pidavas riigi andmekogus, tunnuspunkti koordinaadid); kohanime mõjupiirkonna koordinaadid nimeobjektidel, mille andmeid ei ole üheski teises riigi andmekogus; andmed kohanimeregistrile andmete esitajate kohta; andmed kohanimeregistrist andmete taotlejate kohta. Eesti kohanimeregistri asutamise ja pidamise aluseks on "Kohanimeseadus", määrus "Riigi kohanimeregistri asutamine" ja "Riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus".
Keel: Eesti
Pisipilt:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=GN.GeographicalNames&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=GN.GeographicalNames&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379377,26.720620,58.380627,26.724233&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Kohanimed
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti kohanimeregister
Kuupäev:
Kuupäev: 1998-11-30
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/kohanimed/knr
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Rahandusministeerium
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kohanimeregister@fin.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Töötleja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kohanimeregister@fin.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Asukoht
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Geograafilised nimed
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: kohanimed
Võtmesõna: kohanimi
Võtmesõna: KNR
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: no limitations
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: csv
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://xgis.maaamet.ee/knravalik/
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://www.fin.ee/kohanimekorraldus
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kohanimed-p26.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/gn/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&Service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/gn_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Kohanimeregister on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1998. a määrusega nr 267 kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B723FB118-4F29-44FD-B28F-117977CED0E1%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user