Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti keskkonnaregistri maardlate nimistu


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_maardlad
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2017-04-17
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Keskkonnaregistri maardlate nimistu on Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maavarade andmekogu. Nimistu objektideks on maardlad (mis koosnevad maavara plokkidest) ning mäeeraldised (alad, kus kaevandatakse maavara). Olulisemad atribuudid on objektide mõõdud, varu liik ja kogus. Maavarade kasutamist reguleerivad maapõueseadus ja erinevad määrused. Maardlate nimistu andmete volitatud töötlejaks on Maa-amet.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti keskkonnaregistri maardlate nimistu
Kuupäev:
Kuupäev: 1995-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: reet.roosalu@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ivo.sibul@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Majandus
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Maavarad
Võtmesõna: Mineral resources
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: maardla
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: maardlad
Võtmesõna: mäeeraldis
Võtmesõna: uuringuala
Võtmesõna: maavara
Võtmesõna: uuringuruum
Võtmesõna: kaevandamisluba
Võtmesõna: uuringuluba
Võtmesõna: maavarade koondbilanss
Võtmesõna: kaevandus
Võtmesõna: karjäär
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Ametlik väljavõte on maksustatud riigilõivuga (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Maardlate-nimistu-valjavotte-tellimine-p196.html)
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MAPINFO TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Maardlad-p83.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/mr_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Maardlate-nimistu-valjavotte-tellimine-p196.html
Tegevus (funktsioon): Tellimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Maardlate andmetest osa on digitaliseeritud erinevatelt kaartidelt. Kaasajal lisanduvad andmed on enamasti mõõdistatud L-EST97 süsteemis ja kantakse andmebaasi uuringuaruannete ja ministri käskkirjade alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B7124F734-35D9-4DD7-8B35-F7D51CE3920E%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user