ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti keskkonnaregistri maardlate nimistu


Metadata
File Identifier: maaamet_maardlad
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-06
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Keskkonnaregistri maardlate nimistu on Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis paiknevate maavarade andmekogu. Nimistu objektideks on maardlad (mis koosnevad maavara plokkidest) ning mäeeraldised (alad, kus kaevandatakse maavara). Olulisemad atribuudid on objektide mõõdud, varu liik ja kogus. Maavarade kasutamist reguleerivad maapõueseadus ja erinevad määrused. Maardlate nimistu andmete volitatud töötlejaks on Maa-amet.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti keskkonnaregistri maardlate nimistu
Date:
Date: 1995-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: reet.roosalu@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ivo.sibul@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Topic Category: Business and Economic
Keyword Collection:
Keyword: Maavarad
Keyword: Mineral resources
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: maardla
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: maardlad
Keyword: mäeeraldis
Keyword: uuringuala
Keyword: maavara
Keyword: uuringuruum
Keyword: kaevandamisluba
Keyword: uuringuluba
Keyword: maavarade koondbilanss
Keyword: kaevandus
Keyword: karjäär
Keyword: INSPIRE
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Ametlik väljavõte on maksustatud riigilõivuga (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Maardlate-nimistu-valjavotte-tellimine-p196.html)
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MAPINFO TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Maardlad-p83.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/mr_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Maardlate-nimistu-valjavotte-tellimine-p196.html
Function: Order
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Maardlate andmetest osa on digitaliseeritud erinevatelt kaartidelt. Kaasajal lisanduvad andmed on enamasti mõõdistatud L-EST97 süsteemis ja kantakse andmebaasi uuringuaruannete ja ministri käskkirjade alusel.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B7124F734-35D9-4DD7-8B35-F7D51CE3920E%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user