Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maakatastri haldus- ja asustusjaotus


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_haldus_asustus
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2017-04-10
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad maakatastrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafia andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maakatastri haldus- ja asustusjaotus
Kuupäev:
Kuupäev: 2017-04-01
Kuupäeva tüüp: Viimase läbivaatamise kuupäev
Kuupäev:
Kuupäev: 1996-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: priit.kuus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Töötleja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: viive.paklar@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: viive.paklar@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Piirid
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Haldusüksused
Võtmesõna: Administrative units
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: Administrative Unit Name
Võtmesõna: Administrative boundary
Võtmesõna: Administrative unit
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: halduspiir
Võtmesõna: riigipiir
Võtmesõna: maakond
Võtmesõna: vald
Võtmesõna: linn
Võtmesõna: küla
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: osavald
Võtmesõna: alev
Võtmesõna: vallasisene linn
Võtmesõna: linnaosa
Võtmesõna: alevik
Võtmesõna: asum
Võtmesõna: EHAK
Võtmesõna: Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmed on vabalt allalaetavad.
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: AutoCAD DXF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MapInfo MAP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Bentley DGN
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/au/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/au_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Need metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Halduspiirid digitaliseeriti 1996. a rahvaloenduseks koostatud kaartidelt (1:50 000) ja olid esimesena kasutusel Eesti Baaskaardil (1:50 000), hiljem kohandati neid katastrikaardi (1:10 000) järgi katastripidamise tarbeks. Asustusüksuse lahkmejooni täpsustati 2005. aastal vastavalt Vabariigi Valitsuse 25.11.2004. a määrusele nr 335 (§16 lg1). Alates 26.04.2006 kehtestatakse asustusüksuse piiride muudatused regionaalministri määrusega vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele (§6 lg5'1).
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6A2A1F2C-4F81-460E-98BF-D34121D5752F%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user