ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu - transport


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-transport
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - transport" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli transpordi gruppi koondatud reaalse maailma nähtuseid, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: teed (seal hulgas teealad), rööbasteed, sihid ja liikluskorralduslikud rajatised. ---> Nähtusklassi teed atribuudid on: tee nimetus, tee nimetus aadressiandmete süsteemis, tee number, sõidutee kood, tee loogilise osa kood, tee numbri sünonüüm, tee numbri teine sünonüüm, tee loogilise osa koodi sünonüüm, tee loogilise osa koodi teine sünonüüm, tee sõiduosa koodi sünonüüm, tee sõiduosa koodi teine sünonüüm, tee laius, teelõigu alguse tasand, teelõigu lõpu tasand, liikluse suunalisus, tee tüüp, tee kattematerjal, tee tähtsus, tee kartograafiline nimi. Nähtusklassi rööbasteed atribuudid on: rööbastee tüüp, elektrifitseeritud rööbastee, rööbastee tähtsus. Nähtusklassi liikluskkorralduslikud rajatised atribuudid on: liikluskorraldusliku rajatise tüüp, tõkke suletus. Nähtusklassil sihid atribuudid puuduvad. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed. Nt Eesti topograafia andmekogu maanteed on seotud Eesti riikliku teeregistri andmetega.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu - transport
Date:
Date: 2006-06-29
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/transport/etak_transport
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: hanno.kuus@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Transportation Networks
Keyword Collection:
Keyword: Transpordivõrgud
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: transportation
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: teed
Keyword: tee
Keyword: põhimaantee
Keyword: tugimaantee
Keyword: kõrvalmaantee
Keyword: ramp
Keyword: ühendustee
Keyword: riigimaantee
Keyword: tänav
Keyword: muu tee
Keyword: rada
Keyword: sihid
Keyword: liikluskorralduslikud rajatised
Keyword: köistee
Keyword: trammitee
Keyword: kitsarööpmeline
Keyword: laiarööpmeline
Keyword: rööbasteed
Keyword: sild
Keyword: purre
Keyword: tunnel
Keyword: autotunnel
Keyword: sõidutakistus
Keyword: ülevedu
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GPKG
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Autocad DXF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_rrc/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Specification:
Contact Info:
Title: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Date:
Date: 2016-07-08
Date Type: Publication Date
Lineage: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - transport" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile".
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B60F1D39C-56A7-49CE-A3BE-94BC779CF6AD%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user