Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu - transport


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-transport
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-13
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - transport" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli transpordi gruppi koondatud reaalse maailma nähtuseid, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: teed (seal hulgas teealad), rööbasteed, sihid ja liikluskorralduslikud rajatised. ---> Nähtusklassi teed atribuudid on: tee nimetus, tee nimetus aadressiandmete süsteemis, tee number, sõidutee kood, tee loogilise osa kood, tee numbri sünonüüm, tee numbri teine sünonüüm, tee loogilise osa koodi sünonüüm, tee loogilise osa koodi teine sünonüüm, tee sõiduosa koodi sünonüüm, tee sõiduosa koodi teine sünonüüm, tee laius, teelõigu alguse tasand, teelõigu lõpu tasand, liikluse suunalisus, tee tüüp, tee kattematerjal, tee tähtsus, tee kartograafiline nimi. Nähtusklassi rööbasteed atribuudid on: rööbastee tüüp, elektrifitseeritud rööbastee, rööbastee tähtsus. Nähtusklassi liikluskkorralduslikud rajatised atribuudid on: liikluskorraldusliku rajatise tüüp, tõkke suletus. Nähtusklassil sihid atribuudid puuduvad. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed. Nt Eesti topograafia andmekogu maanteed on seotud Eesti riikliku teeregistri andmetega.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu - transport
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-06-29
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/transport/etak_transport
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: hanno.kuus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Transport
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Transpordivõrgud
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: transportation
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 2.4
Võtmesõna: teed
Võtmesõna: tee
Võtmesõna: põhimaantee
Võtmesõna: tugimaantee
Võtmesõna: kõrvalmaantee
Võtmesõna: ramp
Võtmesõna: ühendustee
Võtmesõna: riigimaantee
Võtmesõna: tänav
Võtmesõna: muu tee
Võtmesõna: rada
Võtmesõna: sihid
Võtmesõna: liikluskorralduslikud rajatised
Võtmesõna: köistee
Võtmesõna: trammitee
Võtmesõna: kitsarööpmeline
Võtmesõna: laiarööpmeline
Võtmesõna: rööbasteed
Võtmesõna: sild
Võtmesõna: purre
Võtmesõna: tunnel
Võtmesõna: autotunnel
Võtmesõna: sõidutakistus
Võtmesõna: ülevedu
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GPKG
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Autocad DXF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/tn_rrc/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/tn_rrc_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-ruumiandmed-p607.html
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-07-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - transport" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile".
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B60F1D39C-56A7-49CE-A3BE-94BC779CF6AD%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user