Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu - ehitised


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-ehitised
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti topograafia andmekogu (ETAK) ehitised ruumiandmekogumi moodustavad ETAK reaalsusmudeli "Ehitised" grupi reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: hooned, kõrgrajatised, muud rajatised, maa-alused hooned, piirded. ---> Nähtusklassi hooned atribuudid on: hoone tüüp, ehitise aadress. Nähtusklassi kõrgrajatised atribuudid on: kõrgrajatise tüüp, kõrgrajatise kõrgus, navigatsioonimärk, kõrgrajatise seos hoonega, hoone ETAK_ID. Nähtusklassi muud rajatised atribuudid on: muu rajatise tüüp, navigatsioonimärk. Nähtusklassi maa-alused hooned atribuut on: maa-aluse hoone tüüp. Nähtusklassi piirded atribuudid on: piirde tüüp, puittaimed piirdel. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Keel: Eesti
Pisipilt:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingS&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingS&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Ehitised
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingP&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Graafiline sirvimine: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/bu/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=buBuildingP&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=58.379905,26.713736,58.383727,26.723822&width=500&height=250&format=image/png
Pildi failinimi: Ehitised - punktid
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu - ehitised
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-06-29
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/ehitised/etak_ehitised
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: aime.staskevits@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ruumiandmed@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Struktuur
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Ehitised
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: eluhoone
Võtmesõna: ühiskondlik hoone
Võtmesõna: tootmishoone
Võtmesõna: vundament
Võtmesõna: ehitatav hoone
Võtmesõna: korsten
Võtmesõna: vare
Võtmesõna: sidemast
Võtmesõna: torn
Võtmesõna: valgusmast
Võtmesõna: kasvuhoone
Võtmesõna: katusealune
Võtmesõna: kelder
Võtmesõna: garaaž
Võtmesõna: kõrvalhoone
Võtmesõna: piirdeaed
Võtmesõna: kiviaed
Võtmesõna: müür
Võtmesõna: tehissein
Võtmesõna: INSPIRE
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: ehitis
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GPKG
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: DXF
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/bu_MapServer/serviceatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Avaandmed/Eesti-topograafia-andmekogu-ruumiandmed-p607.html
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Need metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-07-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - ehitised" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhend"-ile
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B550D457C-89B8-4A2C-9D14-7A43706E0ADD%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user