Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi tehnovõrgud


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098_KPOIS_tehnovorgud
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2018-04-05
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Andmekogum hõlmab Eesti maaregistri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi tehnovõrgud - elektri- ja gaasipaigaldised, surveseadmed (torustikud), ühisveevärgi ja kanalisatsioonipaigaldised, telekommunikatsioonide rajatised, talumiskohustusega tehnovõrgud ja -rajatised.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi tehnovõrgud
Kuupäev:
Kuupäev: 2002-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/maakataster/kpois_tehnovorgud
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: priit.kuus@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: kitsendused@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Kommunaalteenused/side
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Kommunaal- ja riiklikud teenused
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: elektriõhuliin
Võtmesõna: keskpingeliin
Võtmesõna: kõrgepingeliin
Võtmesõna: õhukaabelliin
Võtmesõna: maakaabelliin
Võtmesõna: alajaam
Võtmesõna: jaotusseade
Võtmesõna: gaasitorustik
Võtmesõna: gaasipaigaldis
Võtmesõna: soojatorustik
Võtmesõna: kaugküttevõrk
Võtmesõna: vedelkütusetorustik
Võtmesõna: surverajatised
Võtmesõna: survetorustik
Võtmesõna: vabavoolne torustik
Võtmesõna: kanalisatsioonitorustik
Võtmesõna: ühisveevärk
Võtmesõna: raadiomast
Võtmesõna: liinirajatis
Võtmesõna: talumiskohustusega tehnovõrk
Võtmesõna: talumiskohustusega tehnorajatis
Võtmesõna: KPO
Võtmesõna: kpois
Võtmesõna: kitsendusi põhjustavad objektid
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmed on avalikud ning juurdepääs neile toimub tutvumise või nimetatud kaardist erinevate väljavõtte tegemise teel, lähtuvalt Maakatastriseaduse § 6 nimetatud tingimuste alusel. Ametlike väljavõtete tegemise riigilõivu määrad kehtivad Riigilõivuseaduse § 106 alusel.
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Bentley DGN
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Kitsenduste-andmed-p32.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/us_atom/httpauth/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Kitsenduste andmed lisatakse katastrisse alates 2003.a.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B505A409A-37A9-429D-BC89-DCD9E101F363%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user