Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia


Metaandmed
Faili identifikaator: 70003098-ETAK-vesi
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2017-04-05
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli gruppi 'Veekogud ja hüdrograafilised rajatised' koondatud reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: meri, seisuveekogud, vooluveekogud, kaldajoon, hüdrograafilised rajatised, truubid; samuti reaalsusmudeli gruppi 'Pinnamood' koondatud pinnavormid, mille atribuudi pinnavormi tüüp väärtused on kärestik ja juga. ---> Nähtusklassi seisuveekogud atribuudid on: seisuveekogu nimetus, seisuveekogu mitteametlik nimi, seisuveekogu tüüp. --> Nähtusklassi vooluveekogud atribuudid on: vooluveekogu nimetus, vooluveekogu mitteametlik nimi, vooluveekogu tüüp, vooluveekogu laius, vooluveekogu telje tüüp, vooluveekogu telje staatus, vooluveekogu voolusuund. --> Nähtusklassi kaldajoon atribuudid: kalda tüüp, piiritleva veekogu tüüp, kallas halduspiiriks. --> Nähtusklassi hüdrograafilised rajatised atribuudid on: hüdrogrfaafilise rajatise tüüp. --> Nähtusklassi truubid atribuudid on: truubi tüüp. --> Nähtusklassil meri atribuudid puuduvad. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-06-29
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: mari-liis.nikopensius@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: tanel.hurt@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 10000
Teema valdkond: Siseveed
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Hüdrograafia
Võtmesõna: Hydrography
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: meri
Võtmesõna: järv
Võtmesõna: tehisjärv
Võtmesõna: laugas
Võtmesõna: biotiik
Võtmesõna: tiik
Võtmesõna: allikas
Võtmesõna: jõgi
Võtmesõna: kanal
Võtmesõna: oja
Võtmesõna: peakraav
Võtmesõna: kraav
Võtmesõna: maa-pealne telg
Võtmesõna: maa-alune telg
Võtmesõna: mõtteline telg
Võtmesõna: põhitelg
Võtmesõna: sekundaarne telg
Võtmesõna: arvatav voolusuund
Võtmesõna: tõenäoline voolusuund
Võtmesõna: kontrollitud voolusuund
Võtmesõna: ebaselge voolusuund
Võtmesõna: selge kaldajoon
Võtmesõna: ebamäärane kaldajoon
Võtmesõna: kindlustatud kaldajoon
Võtmesõna: mõtteline kaldajoon
Võtmesõna: pais
Võtmesõna: paadisild
Võtmesõna: muul
Võtmesõna: ühendatud truup
Võtmesõna: kuiv truup
Võtmesõna: kärestik
Võtmesõna: juga
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.47
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmete antakse kasutusse tasu eest. Täpsema info saamiseks vaata http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalsete-aluskaartide-topograafiliste-ruumiandmete-tellimine-p23.html
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Mapinfo TAB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmete-tellimine/Digitaalsete-aluskaartide-topograafiliste-ruumiandmete-tellimine-p23.html
Tegevus (funktsioon): Tellimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy_net_atom/httpauth/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy_net/httpauth?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy_atom/httpauth/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy/httpauth?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy_mmo_atom/httpauth/serviceatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/wss/service/hy_mmo/httpauth?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: http://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Kuupäev:
Kuupäev: 2016-07-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - veekogud ja hüdrograafilised rajatised" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile"
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4E8C3236-FDD3-4D54-856D-45166E57BC5B%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user