ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia


Metadata
File Identifier: 70003098-ETAK-vesi
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-09-23
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Ruumiandmekogum "Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia" hõlmab Eesti topograafia andmekogu (ETAK) reaalsusmudeli gruppi 'Veekogud ja hüdrograafilised rajatised' koondatud reaalse maailma nähtused, mis on klassifitseeritud nähtusklassideks: meri, seisuveekogud, vooluveekogud, kaldajoon, hüdrograafilised rajatised, truubid; samuti reaalsusmudeli gruppi 'Pinnamood' koondatud pinnavormid, mille atribuudi pinnavormi tüüp väärtused on kärestik ja juga. ---> Nähtusklassi seisuveekogud atribuudid on: seisuveekogu nimetus, seisuveekogu mitteametlik nimi, seisuveekogu tüüp. --> Nähtusklassi vooluveekogud atribuudid on: vooluveekogu nimetus, vooluveekogu mitteametlik nimi, vooluveekogu tüüp, vooluveekogu laius, vooluveekogu telje tüüp, vooluveekogu telje staatus, vooluveekogu voolusuund. --> Nähtusklassi kaldajoon atribuudid: kalda tüüp, piiritleva veekogu tüüp, kallas halduspiiriks. --> Nähtusklassi hüdrograafilised rajatised atribuudid on: hüdrogrfaafilise rajatise tüüp. --> Nähtusklassi truubid atribuudid on: truubi tüüp. --> Nähtusklassil meri atribuudid puuduvad. ---> Eesti topograafia andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Eesti topograafia andmekogu põhimäärus" ja "Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähendust omavad topograafilised nähtused". ---> Peamisteks andmeallikateks on: aeropildistamise ja laserskaneerimise teel saadud andmed või nende tuletised, sealhulgas ortofotod; teabevaldajate poolt andmevahetuse käigus edastatud andmed; vastutava töötleja tehtud mõõdistuste andmed; muude vaatluste ja mõõdistamiste tulemusel, sealhulgas avalikest andmebaasidest ja muudest allikatest saadud andmed.
Language: Estonian
Thumbnail:
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.Network&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.Network&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Vetevõrk
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Kaldajoon
https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.Waterbodies&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=HY.PhysicalWaters.Waterbodies&styles=inspire_common:DEFAULT&crs=EPSG:4258&bbox=59.461449,24.829339,59.467539,24.850400&width=500&height=250&format=image/png
Browse Graphic Caption: Veekogu
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti topograafia andmekogu - hüdrograafia
Date:
Date: 2006-06-29
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/hydrograafia/etak_hydrograafia
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: monika.koiv@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: ruumiandmed@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 10000
Topic Category: Inland Water Resources
Keyword Collection:
Keyword: Hüdrograafia
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: veekogu
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4
Keyword: truup
Keyword: muul
Keyword: paadisild
Keyword: pais
Keyword: kaldajoon
Keyword: voolusuund
Keyword: telg
Keyword: kraav
Keyword: peakraav
Keyword: oja
Keyword: kanal
Keyword: jõgi
Keyword: allikas
Keyword: tiik
Keyword: biotiik
Keyword: laugas
Keyword: tehisjärv
Keyword: järv
Keyword: meri
Keyword: kärestik
Keyword: juga
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Keyword: National
Associated Thesaurus: Spatial scope
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.47
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence
Distribution
Distribution Format:
Format Name: ESRI GDB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: Mapinfo TAB
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: GML
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: MID/MIF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_net_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/hy_mmo_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_mmo/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?request=GetCapabilities&service=WFS
Function: Download
Transfer Options:
URL: https://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/hy_net/MapServer/exts/InspireView/service?request=GetCapabilities&Service=WMS&version=1.1.1
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Topograafilised-andmed/Eesti-topograafia-andmekogu-p79.html
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: https://geoportaal.maaamet.ee/docs/ETAK/ETAK_juhend2016.pdf
Specification:
Contact Info:
Title: Topograafiliste andmete kaardistusjuhend
Date:
Date: 2016-07-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Lineage: Ruumiandmekogumi "Eesti topograafi andmekogu - veekogud ja hüdrograafilised rajatised" andmete kvaliteet vastab "Topograafiliste andmete kaardistusjuhendile"
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4E8C3236-FDD3-4D54-856D-45166E57BC5B%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user