ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti geodeetiliste punktide andmekogu


Metadata
File Identifier: maaamet_geodeetilised_punktid
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-03-15
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti geodeetiliste punktide andmekogu (GPA) koosneb digitaalselt peetavast geodeetiliste punktide andmebaasist, mis sisaldab muuhulgas geodeetiliste punktide koordinaate ja kõrguseid, ning Maa-ameti arhiivi geodeetilistest materjalidest. Avatud on geodeetiliste punktide veebipõhine andmekogu, kust leiab punktide kohta lisainfona näiteks jooniseid ja fotosid. Eesti geodeetiliste punktide andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus". Määrus on kehtestatud "Ruumiandmete seaduse" § 36 lõike 2 alusel. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendiks on geodeetilise töö aruanne.
Language: Estonian
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti geodeetiliste punktide andmekogu
Date:
Date: 2006-01-16
Date Type: Creation Date
Identifier:
Identifier: http://maaamet.ee/andmekogu/geodeesia/GPA
Point Of Contact:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Custodian
Contact Info:
E-Mail Address: priit.pihlak@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: tanel.riips@maaamet.ee
Organisation Name: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Role: Processor
Contact Info:
E-Mail Address: info@kemit.ee
Representation Type: Vector
Topic Category: Locations and Geodetic Networks
Keyword Collection:
Keyword: Koordinaatsüsteemid
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: Network
Associated Thesaurus: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Keyword: Coordinate reference system
Associated Thesaurus: INSPIRE - Glossary, version 3
Keyword: geodeesia
Associated Thesaurus: GEMET - Concepts, version 3.1
Keyword: geodeetilised punktid
Keyword: GPA
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Geodeetiliste punktide andmebaasiga on võimalik tutvuda tasuta. Arhiivimaterjalidele on kehtestatud kasutamis- või kopeerimistasud.
Distribution
Transfer Options:
URL: https://www.maaamet.ee/rr/geo/
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Geodeetiliste-punktide-andmekogu-p82.html
Function: Information
Transfer Options:
URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/127122011006?leiaKehtiv
Function: Information
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Lineage: Geodeetiliste punktide andmebaas asutati 1998. aastal Maa-ameti ja Taani Maamõõduvalitsuse koostööprojektina. Geodeetilised arhiivimaterjalid on pärit endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelevalve Balti Territoriaalsest Inspektsioonist (geodeesia aruanded ja dokumendid), RAS REI-st (geodeesia fond ja tehnilise arhiivi materjalid). Arhiivimaterjale on kogutud ka Maa-ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C7057CE-5398-4492-957E-9AB345C43844%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user