Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti geodeetiliste punktide andmekogu


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_geodeetilised_punktid
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-15
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti geodeetiliste punktide andmekogu (GPA) koosneb digitaalselt peetavast geodeetiliste punktide andmebaasist, mis sisaldab muuhulgas geodeetiliste punktide koordinaate ja kõrguseid, ning Maa-ameti arhiivi geodeetilistest materjalidest. Avatud on geodeetiliste punktide veebipõhine andmekogu, kust leiab punktide kohta lisainfona näiteks jooniseid ja fotosid. Eesti geodeetiliste punktide andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus". Määrus on kehtestatud "Ruumiandmete seaduse" § 36 lõike 2 alusel. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendiks on geodeetilise töö aruanne.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti geodeetiliste punktide andmekogu
Kuupäev:
Kuupäev: 2006-01-16
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus: http://maaamet.ee/andmekogu/geodeesia/GPA
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: priit.pihlak@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Töötleja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: tanel.riips@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Vastutava osalise ülesanded: Töötleja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: info@kemit.ee
Esituse liik: Vektor
Teema valdkond: Asukoht
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Koordinaatsüsteemid
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: Network
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Feature Concept Dictionary, version 3
Võtmesõna: Coordinate reference system
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: INSPIRE - Glossary, version 3
Võtmesõna: geodeesia
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - Concepts, version 3.1
Võtmesõna: geodeetilised punktid
Võtmesõna: GPA
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Geodeetiliste punktide andmebaasiga on võimalik tutvuda tasuta. Arhiivimaterjalidele on kehtestatud kasutamis- või kopeerimistasud.
Levitamine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://www.maaamet.ee/rr/geo/
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geodeetilised-andmed/Geodeetiliste-punktide-andmekogu-p82.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://www.riigiteataja.ee/akt/127122011006?leiaKehtiv
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Geodeetiliste punktide andmebaas asutati 1998. aastal Maa-ameti ja Taani Maamõõduvalitsuse koostööprojektina. Geodeetilised arhiivimaterjalid on pärit endise NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Riias asuva Geodeetilise Järelevalve Balti Territoriaalsest Inspektsioonist (geodeesia aruanded ja dokumendid), RAS REI-st (geodeesia fond ja tehnilise arhiivi materjalid). Arhiivimaterjale on kogutud ka Maa-ameti tellimisel või tegevuslitsentsi kohaselt.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4C7057CE-5398-4492-957E-9AB345C43844%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user