Eesti geoportaal
TagasisideTiitelandmedAbi
ÜldinfoOtsi SirviValideeri
Detailid

.

Eesti geoloogiline baaskaart


Metaandmed
Faili identifikaator: maaamet_geoloogiline_baaskaart
Metaandmete keel: Eesti
Ressursi liik: Ruumiandmekogum
Vastutaja:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Kontaktpunkt
Kontaktandmed:
E-posti aadress: inspire@maaamet.ee
Metaandmete kuupäev: 2019-03-06
Metaandmestandard: ISO19115
Metaandmestandardi versioon: 2003/Cor.1:2006
Andmete identifitseerimine
Sisukokkuvõte: Eesti geoloogiline baaskaart kujutab 10-l teemakaardil Eesti aluspõhja ja pinnakatte geoloogilisi nähtusi, andes informatsiooni maapõue ehitusest, maavarade ja põhjavee levikust, hulgast ning kvaliteedist ja geoloogilise keskkonna seisundist võimaldamaks selle ratsionaalsemat kasutamist. Geoloogilise baaskaardi teemakaartide seas on: aluspõhja geoloogiline, aluspõhja reljeefi, hüdrogeoloogia, põhjavee kaitstuse, maavarade (sisaldab andmeid, mida pole kantud keskkonnaregistri maardlate nimistusse), pinnakatte, pinnakatte paksuse, geomorfoloogiline, aeromagnetiliste anomaaliate ja gravitatsioonijõu anomaaliate kaart. Samuti kuulub geoloogilise baaskaardi juurde faktiline materjal: puurkaevud, puuraugud, paljandid ja vaatluspunktid. Kõikide teemakaartidega on kaetud järgmised 1:50 000 kaardilehed: Rohuneeme, Prangli, Loksa, Võsu, Karepa, Pakri, Paldiski, Tallinn, Maardu, Kehra, Kadrina, Rakvere, Kiviõli, Kohtla-Järve, Sillamäe, Narva, Keila, Kohila, Vaida, Aegviidu, Tapa, Väike-Maarja ja Tartu. Osaliselt on teemakaartidega kaetud Rapla, Paide, Järva-Jaani, Võru, Misso, Laura, Petseri ja Räpina kaardilehed.
Keel: Eesti
Osundus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Eesti geoloogiline baaskaart
Kuupäev:
Kuupäev: 2003-01-01
Kuupäeva tüüp: Loomise kuupäev
Tunnus:
Tunnus:
Vastutav osaline:
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Haldaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ivo.sibul@maaamet.ee
Organisatsiooni nimi: Maa-amet
Vastutava osalise ülesanded: Levitaja
Kontaktandmed:
E-posti aadress: ivo.sibul@maaamet.ee
Esituse liik: Vektor
Samaväärne mõõtkava: 1: 50000
Teema valdkond: Geoloogiline teave
Võtmesõnad:
Võtmesõna: Geoloogia
Võtmesõna: Geology
Võtmesõnaga seotud algsõnastik: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Võtmesõna: aluspõhi
Võtmesõna: pinnakate
Võtmesõna: hüdrogeoloogia
Võtmesõna: põhjavee kaitstus
Võtmesõna: põhjavesi
Võtmesõna: geomorfoloogia
Võtmesõna: maavarad
Võtmesõna: aluspõhja reljeef
Võtmesõna: pinnakatte paksus
Võtmesõna: aeromagnetilised anomaaliad
Võtmesõna: gravitatsioonijõu anomaaliad
Võtmesõna: puurauk
Võtmesõna: puurkaev
Võtmesõna: paljand
Võtmesõna: avaandmed
Võtmesõna: INSPIRE
Geograafiline ulatus:
Lääne pikkuskraad: 21.77
Ida pikkuskraad: 28.21
Põhja laiuskraad: 59.68
Lõuna laiuskraad: 57.51
Piirangud: no conditions apply
Õiguslikud piirangud:
Juurdepääsu piirangud: Muud piirangud
Muud õiguslikud piirangud: Andmed on avaandmed ning on allalaetavad Maa-ameti geoportaalist (http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart/Andmete-allalaadimine-p501.html). Kasutamisel viidata Maa-ametile ning andmebaasi väljavõtte ajale (nt: Geoloogiline baaskaart. Maa-amet, 2015).
Levitamine
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI SHP
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: ESRI GDB
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: Mapinfo tab
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: MID/MIF
Formaadi versioon: unknown
Levitusformaat:
Formaadi nimetus: GML
Formaadi versioon: unknown
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Geoloogiline-baaskaart-p39.html
Tegevus (funktsioon): Teave allika kohta
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/datasetatoma1.xml
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Edastamisseaded:
Allika asukoha määraja (URL): http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Tegevus (funktsioon): Allalaadimine
Kvaliteet
Ulatus: Ruumiandmekogum
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Kuupäev:
Kuupäev: 2008-12-04
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-03-30
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Kuupäev:
Kuupäev: 2010-12-08
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: false
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines
Kuupäev:
Kuupäev: 2013-12-10
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Vastavuse tulemus:
Valideerimine läbiviidud: true
Seletus: See the referenced specification
Iseloomustus:
Kontaktandmed:
Pealkiri: Juhend Eesti geoloogiliseks digitaalkaardistamiseks mõõtkavas 1:50 000 (http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/Geoloogilise_kaardistamise_juhend_2_4_2015.pdf)
Kuupäev:
Kuupäev: 2015-02-02
Kuupäeva tüüp: Avaldamise kuupäev
Päritolu: Geoloogilise baaskaardi andmestik valmib 25 x 25 km baaskaardi ruutude kaupa Maa-ameti tellimusel. Iga teemakaardi kaardilehe kohta on andmebaasi siseselt salvestatu selle koostaja(d), kasutatud materjalid ja valmimise aeg. Kaartide valmistamisel kasutatakse topoloogilise alusena Eesti Baaskaarti. Paberile joonistatud originaalkaardid digitaliseeritakse.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B2797D1C7-44C0-4AC3-8623-3580CC05E9FF%7D
Selle Geoportaali loomisel kasutati Geoportaali Serverit. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user