ArcGIS for INSPIRE
FeedbackAboutHelp
HomeSearch BrowseValidation
Details

.

Eesti geoloogilised kaardid 1:400 000


Metadata
File Identifier: 10140653-geoloogilised_kaardid_400000
Metadata Language: Estonian
Resource Type: Dataset
Responsible Party:
Organisation Name: Maa-amet
Role: Point Of Contact
Contact Info:
E-Mail Address: inspire@maaamet.ee
Metadata Date: 2019-06-20
Metadata Standard Name: ISO19115
Metadata Standard Version: 2003/Cor.1:2006
Data Identification
Abstract: Eesti geoloogiliste kaartide (mõõtkavas 1:400 000) komplekti kuulub (1) pinnakatte, (2) aluspõhja, (3) kristalse aluskorra, (4) hüdrogeoloogia ja (5) põhjavee kaitstuse kaart. Kaardid katavad kogu Eesti territooriumi. Pinnakatte kaart kujutab pinnakatte peamisi settetüüpe, pinnavorme ning mattunud orge. Aluspõhja kaart on koostatud varem trükis avaldatud keskmise- ja suuremõõtkavaliste kaartide alusel. Kaardil on kujutatud aluspõhja erivanuseliste kivimkomplekside (lademete) avamusi, rikkeid, mattunud orge, üks geoloogiline läbilõige ning aluspõhja stratotüüpide asukohad (samad tugiläbilõiked, mis geoloogilisel baaskaardil). Kristalse aluskorra kaart on koostatud ligi 500 puuraugu kompleksse uurimise ning detailse gravi- ja magnetomeetrilise kaardistamise andmete põhjal. Kaardil kujutatakse kivimkomplekse ja rikkeid, info pärineb põhiliselt aastaist 1960-1990. Ühtlasi näidatakse kaardil aluskorda ulatuvate puuraukude asukohti (osa geoloogilise baaskaardi faktilisest materjalist) ja läbilõikeid. Hüdrogeoloogia kaart kujutab põhjaveekihte -ja komplekse, andes ülevaate aluspõhjakivimite veeandvusest ja kollektoromadustest. Veel on näidatud läbilõiked, rikked, mattunud orud, põhjavee ülevoolu piirkonnad ning maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid. Põhjavee kaitstuse kaart kujutab maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi looduslikku kaitstust maapinnalt lähtuva potentsiaalse reostuse eest. Lisaks on näidatud veekompleksi iseloomustus, põhjavee ülevoolu piirkonnad ning maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi hüdroisohüpsid.
Language: Estonian
Thumbnail:
https://geoportaal.maaamet.ee/data/aluspohi_400k_pikk.gif
Browse Graphic: https://geoportaal.maaamet.ee/data/aluspohi_400k_pikk.gif
Citation:
Contact Info:
Title: Eesti geoloogilised kaardid 1:400 000
Date:
Date: 1997-01-01
Date Type: Creation Date
Identifier:
Point Of Contact:
Organisation Name: OÜ Eesti Geoloogiakeskus (likvideeritud 2017. a-l)
Role: Author
Contact Info:
E-Mail Address: maaamet@maaamet.ee
Organisation Name: Maa-amet
Role: Distributor
Contact Info:
E-Mail Address: kaardirakendus@maaamet.ee
Representation Type: Vector
Equivalent Scale: 1: 400000
Topic Category: Geological and Geophysical
Keyword Collection:
Keyword: Geoloogia
Associated Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Keyword: geological map
Keyword: Quaternary
Keyword: bedrock
Keyword: basement
Keyword: hydrogeology
Keyword: groundwater vulnerability
Associated Thesaurus: GEOSS - Earth Observation Vocabulary, version 1.0
Keyword: geoloogiline kaart
Keyword: pinnakate
Keyword: aluspõhi
Keyword: aluskord
Keyword: hüdrogeoloogia
Keyword: põhjavee kaitstus
Keyword: INSPIRE
Keyword: avaandmed
Spatial Extent:
West Bounding Longitude: 21.77
East Bounding Longitude: 28.21
North Bounding Latitude: 59.68
South Bounding Latitude: 57.51
Constraints: no conditions apply
Legal Constraints:
Access Constraints: Other Restrictions
Other Constraints: Andmete kasutamisel nõustute maa-ameti avaandmete litsentsiga: https://geoportaal.maaamet.ee/avaandmete-litsents Open data licence: https://geoportaal.maaamet.ee/opendata-licence. Andmete kasutamisel palume kasutada viidet: Eesti pinnakatte/aluspõhja/aluskorra/hüdrogeoloogia/põhjavee kaitstuse kaart (1:400 000). Koostas OÜ Eesti Geoloogiakeskus 2006/1997/2002/1998/2001, korrastas Maa-amet 2019.
Distribution
Distribution Format:
Format Name: SHP
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: TAB/MIF
Format Version: unknown
Distribution Format:
Format Name: PDF
Format Version: unknown
Transfer Options:
URL: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Geoloogilised-andmed/Andmete-allalaadimine-p501.html
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/directories/arcgisforinspire/public/ge_MapServer/datasetatoma1.xml
Function: Download
Transfer Options:
URL: http://inspire.maaamet.ee/arcgis/rest/services/public/ge/MapServer/exts/InspireFeatureDownload/service?
Function: Download
Quality
Scope: Dataset
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: Metaandmed on koostatud vastavalt INSPIRE metaandmete määrusele.
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1205/2008, 3. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses metaandmetega
Date:
Date: 2008-12-04
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: INSPIRE Data Specification on Geology – Technical Guidelines
Date:
Date: 2013-12-10
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed: true
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 1089/2010, 23. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega
Date:
Date: 2010-12-08
Date Type: Publication Date
Conformance Result:
Validation Performed:
Explanation: See the referenced specification
Specification:
Contact Info:
Title: Komisjoni määrus (EL) nr 268/2010, 29. märts 2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/2/EÜ seoses ühenduse institutsioonide ja asutuste juurdepääsuga liikmesriikide ruumiandmekogumitele ja -teenustele ühtlustatud tingimustel
Date:
Date: 2010-03-30
Date Type: Publication Date
Lineage: Digitaalsed geoloogilised kaardid mõõtkavas 1:400 000 on koostatud Eesti Geoloogiakeskuse poolt aastatel 1997-2006 varasemate käsikirjaliste kaardimaterjalide alusel. Täiendava infona on lisatud mõned geoloogilise baaskaardi (mõõtkavas 1:50 000) kihid.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B0E79CD53-0E69-4958-A12E-9E5849603CF5%7D
This Geoportal was built using the Geoportal Server. Please read the Disclaimer and Privacy or Contact Us.truefalsefalsefalseanonymous user